VATAN KİTAP - Vatan Gazetesi VATAN KİTAP - Gazetevatan.com
Gazetevatan Anasayfa
30 Ekim 2013 Çarşamba | Anasayfa > Haberler > Bir tarih başladı
Normal Yazı Boyutu Orta Yazı Boyutu Büyük Yazı Boyutu

Bir tarih başladı

“2012: Marduk’la Randevu” kitabıyla ünlenen yazar Burak Eldem son kitabı “#DirenAklım”da Gezi Hareketi ile başlayan bir tarihin ön kaydını düştüğünü söylüyor.

Barış Emrah

Burak El­de­m’­in is­mi­ni “2012: Mar­du­k’­la Ran­de­vu­” ki­ta­bıy­la duy­muş­tuk. El­dem, 2003’te ya­yım­lan­dı­ğın­da bü­yük tar­tış­ma ya­ra­tan ve çok ko­nu­şu­lan bu ki­ta­bın­da Or­ta Ame­ri­ka uy­gar­lık­la­rı­nın as­tro­nom ra­hip­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len Ma­ya Tak­vi­mi­’ni ve bu tak­vi­me gö­re 2012’nin bir “çağ bi­ti­şi­” ola­rak ta­nım­la­ma­sı­nı yo­rum­la­mış­tı. Oku­ru, Me­zo­po­tam­ya­’dan Mı­sı­r’­a, Mi­no­s’­tan Ha­rap­pa­’ya, An­tik Çi­n’­den Ma­ya ve İn­ka uy­gar­lık­la­rı­na dek uza­nan ge­niş bir coğ­raf­ya­yı adım­la­yan ki­tap, “al­ter­na­tif ta­ri­h” ça­lış­ma­sı ola­rak ni­te­len­miş­ti. “Sak­lı Ta­ri­h” adı­nı ta­şı­yan üç­le­me­nin il­ki olan bu ki­ta­bı, üç bin beş yüz yıl­lık çok par­ça­lı bir “Kar­deş­li­k” mis­yo­nu­nun 19’un­cu yüz­yıl­da­ki mü­ca­de­le­si­ni an­la­tan “F­ra­ter­ni­s” ve Sü­mer, Mi­nos ve Hint dü­şün­ce­le­ri­ni bu­luş­tu­ran or­tak ze­mi­nin ar­dın­da bir “ba­tık kı­ta­” tra­je­di­si­ni an­lat­tı­ğı “Koz­mik Ok­ya­nus­la­” sür­dür­müş­tü.
Bu­rak El­dem’in ye­ni ki­ta­bı “#Di­re­n Ak­lı­m”­ da yi­ne bir ta­rih yo­ru­mu­nu içe­ri­yor. An­cak bu kez, uzak bir ta­ri­hi de­ğil, ya­kın bir ta­ri­hi, Ge­zi Ha­re­ke­ti­’ni ve onun­la bir­lik­te baş­la­yan bir sü­re­ci yorumluyor.
Pe­ki ne­den Ge­zi Ha­re­ke­ti? Bu­nun ya­nı­tı­nı da şöy­le ve­ri­yor Bu­rak El­dem: “Yak­la­şık iki yıl­dır, dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de şa­şır­tı­cı bir do­ğal­lık­la bü­yü­yüp yay­gın­la­şan, alı­şıl­ma­dık bir si­vil ita­at­siz­lik ha­re­ke­ti gö­rü­nü­mün­de­ki #Oc­cupy (İş­gal Et!) di­re­niş­le­ri­ni dik­kat­le iz­li­yor ve ge­li­şi­miy­le il­gi­li dü­şün­ce ve ön­gö­rü­le­ri­mi her fır­sat­ta çe­şit­li mec­ra­lar­da pay­la­şı­yo­rum.
Top­lum­sal de­ği­şim ve dö­nü­şüm­ler­le çok ya­kın­dan il­gi­le­nen bir ya­zar için, böy­le­si­ne şa­şır­tı­cı bir di­na­miz­me sa­hip, ve­rim­li bir esin kay­na­ğı­nı gör­mez­den gel­mek müm­kün mü?” İş­te bu yüz­den ya­zar, uzun sü­re­dir üze­rin­de ça­lış­tı­ğı de­ği­şim te­ma­lı ro­ma­nın­da bu ha­re­ket­ten esin al­mış ve yo­la bu­ra­dan çık­mış. Böy­le­ce or­ta­ya do­mi­no et­ki­siy­le Tür­ki­ye­’ye dek ula­şan bir dev­rim dal­ga­sı­nı ko­nu alan bir ro­man çık­mış: “Ge­zi Di­re­ni­şi, bu top­lum­da­ki ol­duk­ça ge­cik­miş bir de­ği­şim ve dö­nü­şü­mün ilk kı­vıl­cı­mı­nı or­ta­ya çı­ka­ran cid­di bir kı­rıl­ma nok­ta­sı ola­rak hep anım­sa­na­cak. An­cak ya­şan­ma­sı ka­çı­nıl­maz olan asıl bü­yük de­ği­şi­min, he­nüz ufuk­ta gö­rün­me­ye baş­la­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bu yüz­den ‘#Di­re­nAk­lı­m’ Ma­yıs ve Ha­zi­ran 2013’te ya­şa­nan­la­rı bir ön ha­ber­ci ola­rak ka­yıt dü­şer­ken, da­ha de­rin bir an­la­tı­ya doğ­ru uza­na­cak yo­lun da kal­dı­rım taş­la­rı­nı dö­şe­me­yi üst­le­ni­yor.”

Paylaş

Bir VatanKitap’ın perde arkasıBu ay üç özel röportajla çıkıyoruz okur karşısına. Bunlardan ilki Türk tiyatro tarihine sahneleye çıkan ilk kadın oyuncu Afife Jale'nin yaşamını romanlaştıran Osman Balcıgil'le bu büyük değer üzerine Ece Erol'un yaptığı şöyleşi oldu. Diğer bir özel röportajımızı Cemre Nur Meleke, Aslı Perker'le yeni romanı Flamingolar Pembedir üzerine gerçekleştirdi. Sinemaya da uyarlanan Kocan Kadar Konuş kitabıyla büyük çıkış yakalayan Şebnem Burcuoğlu ise özlenen sıcak mahalle özlemimizi, Cemal Süreya'ya gönderme yaparak Cemal ve Süreyya aşkı üzerinden giderdiği yeni romanı Süreya Kuaför Salonunu anlattı.

Devam