VATAN KİTAP - Vatan Gazetesi VATAN KİTAP - Gazetevatan.com
Gazetevatan Anasayfa
30 Ekim 2013 Çarşamba | Anasayfa > Haberler > Bir tarih başladı
Normal Yazı Boyutu Orta Yazı Boyutu Büyük Yazı Boyutu

Bir tarih başladı

“2012: Marduk’la Randevu” kitabıyla ünlenen yazar Burak Eldem son kitabı “#DirenAklım”da Gezi Hareketi ile başlayan bir tarihin ön kaydını düştüğünü söylüyor.

Barış Emrah

Burak El­de­m’­in is­mi­ni “2012: Mar­du­k’­la Ran­de­vu­” ki­ta­bıy­la duy­muş­tuk. El­dem, 2003’te ya­yım­lan­dı­ğın­da bü­yük tar­tış­ma ya­ra­tan ve çok ko­nu­şu­lan bu ki­ta­bın­da Or­ta Ame­ri­ka uy­gar­lık­la­rı­nın as­tro­nom ra­hip­le­ri ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len Ma­ya Tak­vi­mi­’ni ve bu tak­vi­me gö­re 2012’nin bir “çağ bi­ti­şi­” ola­rak ta­nım­la­ma­sı­nı yo­rum­la­mış­tı. Oku­ru, Me­zo­po­tam­ya­’dan Mı­sı­r’­a, Mi­no­s’­tan Ha­rap­pa­’ya, An­tik Çi­n’­den Ma­ya ve İn­ka uy­gar­lık­la­rı­na dek uza­nan ge­niş bir coğ­raf­ya­yı adım­la­yan ki­tap, “al­ter­na­tif ta­ri­h” ça­lış­ma­sı ola­rak ni­te­len­miş­ti. “Sak­lı Ta­ri­h” adı­nı ta­şı­yan üç­le­me­nin il­ki olan bu ki­ta­bı, üç bin beş yüz yıl­lık çok par­ça­lı bir “Kar­deş­li­k” mis­yo­nu­nun 19’un­cu yüz­yıl­da­ki mü­ca­de­le­si­ni an­la­tan “F­ra­ter­ni­s” ve Sü­mer, Mi­nos ve Hint dü­şün­ce­le­ri­ni bu­luş­tu­ran or­tak ze­mi­nin ar­dın­da bir “ba­tık kı­ta­” tra­je­di­si­ni an­lat­tı­ğı “Koz­mik Ok­ya­nus­la­” sür­dür­müş­tü.
Bu­rak El­dem’in ye­ni ki­ta­bı “#Di­re­n Ak­lı­m”­ da yi­ne bir ta­rih yo­ru­mu­nu içe­ri­yor. An­cak bu kez, uzak bir ta­ri­hi de­ğil, ya­kın bir ta­ri­hi, Ge­zi Ha­re­ke­ti­’ni ve onun­la bir­lik­te baş­la­yan bir sü­re­ci yorumluyor.
Pe­ki ne­den Ge­zi Ha­re­ke­ti? Bu­nun ya­nı­tı­nı da şöy­le ve­ri­yor Bu­rak El­dem: “Yak­la­şık iki yıl­dır, dün­ya­nın bir­çok ül­ke­sin­de şa­şır­tı­cı bir do­ğal­lık­la bü­yü­yüp yay­gın­la­şan, alı­şıl­ma­dık bir si­vil ita­at­siz­lik ha­re­ke­ti gö­rü­nü­mün­de­ki #Oc­cupy (İş­gal Et!) di­re­niş­le­ri­ni dik­kat­le iz­li­yor ve ge­li­şi­miy­le il­gi­li dü­şün­ce ve ön­gö­rü­le­ri­mi her fır­sat­ta çe­şit­li mec­ra­lar­da pay­la­şı­yo­rum.
Top­lum­sal de­ği­şim ve dö­nü­şüm­ler­le çok ya­kın­dan il­gi­le­nen bir ya­zar için, böy­le­si­ne şa­şır­tı­cı bir di­na­miz­me sa­hip, ve­rim­li bir esin kay­na­ğı­nı gör­mez­den gel­mek müm­kün mü?” İş­te bu yüz­den ya­zar, uzun sü­re­dir üze­rin­de ça­lış­tı­ğı de­ği­şim te­ma­lı ro­ma­nın­da bu ha­re­ket­ten esin al­mış ve yo­la bu­ra­dan çık­mış. Böy­le­ce or­ta­ya do­mi­no et­ki­siy­le Tür­ki­ye­’ye dek ula­şan bir dev­rim dal­ga­sı­nı ko­nu alan bir ro­man çık­mış: “Ge­zi Di­re­ni­şi, bu top­lum­da­ki ol­duk­ça ge­cik­miş bir de­ği­şim ve dö­nü­şü­mün ilk kı­vıl­cı­mı­nı or­ta­ya çı­ka­ran cid­di bir kı­rıl­ma nok­ta­sı ola­rak hep anım­sa­na­cak. An­cak ya­şan­ma­sı ka­çı­nıl­maz olan asıl bü­yük de­ği­şi­min, he­nüz ufuk­ta gö­rün­me­ye baş­la­dı­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum. Bu yüz­den ‘#Di­re­nAk­lı­m’ Ma­yıs ve Ha­zi­ran 2013’te ya­şa­nan­la­rı bir ön ha­ber­ci ola­rak ka­yıt dü­şer­ken, da­ha de­rin bir an­la­tı­ya doğ­ru uza­na­cak yo­lun da kal­dı­rım taş­la­rı­nı dö­şe­me­yi üst­le­ni­yor.”

Paylaş